Vacature Voorzitter en leden cliŽntenraad wijkzorg

Soort: Centraal Kantoor

Locatie: ,

Aantal uur: 5

Salarisschaal:

HWW zorg is op zoek naar een Onafhankelijk Voorzitter cliŽntenraad wijkzorg en naar Leden voor de cliŽntenraad wijkzorg

Haagse wijk- en woonzorg (HWW zorg) is een grote instelling in Den Haag. Er zijn 7 woonzorglocaties waar verpleeghuis- en revalidatiezorg geleverd wordt. Verdeeld over de wijken zijn er ongeveer 5.000 klanten die thuiszorg ontvangen.†
HWW zorg levert thuiszorg aan de kwetsbare cliŽnten in Den Haag.
De thuiszorgdivisie van HWW zorg bestaat uit 33 wijkzorgteams, 1 digitaal team, 4 teams begeleiding, diverse dagbestedingslocaties en 10 specialistische teams, zoals Casemanagement Dementie, Wondzorg, specialistische verpleging, zorg voor dak- en thuislozen en palliatieve zorg in het hospice. Er wordt gewerkt in 5 regioís. Acute zorg en alarmopvolging wordt geleverd in samenwerking met Florence door Spoedzorg Haaglanden.

ĎIk doe ertoe en ik hoor erbijí, dat is de reactie die we willen zien en ervaren bij onze bewoners, ouderen in de omgeving, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Het warme gevoel van thuis: wij geloven dat zorg en ondersteuning daaraan op elke manier kunnen en moeten bijdragen. Wij zien het als onze grootste uitdaging dat cliŽnten zichzelf kunnen zijn en blijven. Het leven staat centraal en niet de beperking of de ziekte. Dat is waar wij voor staan bij de HWW zorg.

Medezeggenschap
Medezeggenschap begint bij de zeggenschap (het beslisrecht) van de individuele bewoner/cliŽnt over de invulling van zijn leven binnen en buiten de instelling. De zeggenschap ligt zo dicht mogelijk bij de cliŽnt. Wij vinden het belangrijk dat cliŽnten zoveel mogelijk worden betrokken en gehoord bij zaken die hen direct aangaan, zoals op het gebied van wonen, zorg, dienstverlening en welzijnsactiviteiten. De cliŽntenraad draagt zorg voor belangenbehartiging van cliŽnten op organisatieniveau.

Visie op cliŽntmedezeggenschap†
Dankzij nauwe, prettige en professionele samenwerking met het bestuur, dat zich dient te kenmerken door toegankelijkheid en transparantie, zijn de cliŽntenraden op de hoogte van de actuele themaís en plannen van HWW zorg en kunnen de raden hun ďandereĒ bril, die vanuit het cliŽntperspectief, opzetten. Bij het vormen van beleid laten de cliŽntenraden de stem van de cliŽnt horen. De raden staan voor het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de medezeggenschap van cliŽnten door het houden van een korte lijn met de cliŽnten die zij vertegenwoordigen. Dit doen zij onder andere door hen te bevragen over hun perspectief en door het bieden van een luisterend oor. Het gehoor geven aan de stem van de cliŽnt gebeurt op een prettige en warme manier binnen duidelijke, vastgestelde kaders.

Missie
De cliŽntenraden en HWW zorg willen op een liefdevolle manier bijdragen aan een goed leven van de cliŽnten van HWW zorg, thuis in de wijk en van onze bewoners in onze huizen. De medezeggenschap van cliŽnten kan op verschillende manieren georganiseerd worden, zoals door de aanstelling van de (eventueel gebundelde) lokale cliŽntenraden, maar ook middels (een) cliŽntenpanel(s) en/of inspraakgroepen waarin vanuit het bestuur ingebrachte beleidsonderwerpen besproken worden. De centrale cliŽntenraad is dan partner om samen met de bestuurders te komen tot afstemming van onderwerpen. Wij willen dat de cliŽntenraadsleden zich gewaardeerd voelen voor hun inzet voor onze cliŽnten, zodat zij hun werkzaamheden met voldoening zullen blijven doen en steeds zullen groeien in hun rol.

Wat doet de cliŽntenraad wijkzorg?
De cliŽntenraad wijkzorg vergadert ongeveer zes keer per jaar met de divisiemanager wijkzorg. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt overleg plaats met de leden van de cliŽntenraad. De komende periode gaan we binnen HWW de samenstelling van de cliŽntenraad aanpassen en medezeggenschap verder ontwikkelen om ook naar de toekomst toe medezeggenschap goed vorm te geven.
De cliŽntenraad wijkzorg adviseert de divisiemanager wijkzorg en de Raad van Bestuur conform wet- en regelgeving inzake medezeggenschap cliŽnten. De raad toetst het beleid van de thuiszorg van HWW zorg vanuit cliŽntperspectief en plaatst dit beleid in de context van ontwikkelingen op het gebied van thuiszorg in het algemeen en in de regio. Het †
beoordelen van het jaarplan en de begroting voor de thuiszorg van HWW zorg vanuit het cliŽntperspectief behoort ook tot de taken van de cliŽntenraad wijkzorg.

Profiel onafhankelijk voorzitter cliŽntenraad wijkzorg
ē † †Bereid en in staat om vanuit cliŽntenperspectief het beleid van de instelling kritisch te volgen;
ē † †Affiniteit met en een heldere visie op de wijkzorg;
ē † †In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid;
ē † †Kan leidinggeven op basis van consensus aan discussies binnen de raad;
ē † †Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden;
ē † †Kan omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen;
ē † †Vermogen om alle Ďstakeholdersí op gelijkwaardige wijze te betrekken in het
† † †medezeggenschapsproces;
ē † †Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering;
ē † †Betrouwbaar en integer.

Taken onafhankelijk voorzitter wijkzorg
U geeft leiding aan de vergadering van de cliŽntenraad wijkzorg en bent in staat verschillende visies en invalshoeken van de leden te verbinden. De functie van voorzitter is onbezoldigd en vraagt om een inzet van gemiddeld vijf uur per week. Er is een onkostenvergoeding van toepassing. U vertegenwoordigt de thuiszorgcliŽnten in de centrale cliŽntenraad.

Profiel cliŽntenraadsleden wijkzorg
ē † †GeÔnteresseerd in de zorg aan thuiszorgcliŽnten en binding met HWW zorg in het bijzonder;
ē † †In staat tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de thuiszorgcliŽnten van HWW zorg;
ē † †Bereid om voldoende tijd te besteden aan de werkzaamheden van de CR, zoals vergaderen en het onderhouden van contacten.†

Taken cliŽntenraadsleden†
ē † †Behartigen van de collectieve belangen van de thuiszorgklanten van HWW zorg;
ē † †Bewaken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en het doen van voorstellen ter verbetering;
ē † †Participeren bij het opstellen en bespreken van zorgplannen binnen de wijkzorg;
ē † †Adviseren bij beslissingen ten aanzien van de toekomst van de thuiszorg.

Overige informatie
Voor meer informatie over HWW zorg, zoals het strategisch beleidsplan of jaarverslag, verzoeken wij u te kijken op www.hwwzorg.nl.

Contact
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Hannie Danse (onafhankelijk voorzitter centrale cliŽntenraad), tel. 06-82 01 04 31. Indien u geÔnteresseerd bent in deze belangrijke rol, verzoeken wij u uw motivatie te versturen naar h.danse@hwwzorg.nl of naar HWW zorg t.a.v. Hannie Danse CCR, Postbus 93042, 2509 AA Den Haag.

HWW Zorg

Algemene gegevens vacature

Organisatie HWW Zorg

Vacature Voorzitter en leden cliŽntenraad wijkzorg

Plaats Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam HWW Zorg

Telefoonnummer organisatie 070-379 51 02

presentatie

Lees hier het artikel van HWW Zorg

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.